บทความ

กลอน 8 สุนทรภู่ ผังกลอนแปด ลักษณะกลอนแปด กลอนสุภาพ

กลอน 8 สุนทรภู่ กลอนแปดเป็น คำประพันธ์อีกชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมกันทั่วไป เพราะเป็นร้อยกรองชนิดที่มีความเรียบเรียงง่ายต่อการสื่อความหมาย และสามารถสื่อได้อย่างไพเราะ ซึ่งกลอนแปดมีการกำหนดพยางค์และสัมผัส มีหลายชนิดแต่ที่นิยมคือ กลอนสุภาพ กลอน 8 สุนทรภู่ ลักษณะคำประพันธ์ ๑. บทบทหนึ่งมี ๔ วรรค กลอน 8 สุนทรภู่ วรรคที่หนึ่งเรียกวรรคสดับ วรรคที่สองเรียกวรรครับ วรรคที่สามเรียกวรรครอง วรรคที่สี่เรียกวรรคส่ง

Read More »